Browsing

Video

หนี้สิน หนี้เวร หนี้กรรม

สำหรับท่าน ที่มีหนี้ทรัพย์สิน หนี้เวร หนี้กรรม หรือคิดว่าตนเป็นหนี้สงฆ์อยู่ กับผู้ใดผู้หนึ่งทั้งในชาติก่อนและชาตินี้ และท่านอยากปลดกรรมพันธนาการ

ผู้ที่มีสมบัติมากมายแต่มลายหมดสิ้น

https://youtu.be/QZNpidvHlqY ผู้ใดที่เคยมีสมบัติมากล้น แต่ด้วยการกระทำอันโดยประมาทของท่าน ทำให้สมบัติมลายหายสิ้น อาจจะด้วยกระทำของท่านเอง หรือบุคคลรอบข้าง

วัดบรมราชากาญจนาภิเษก

วัดบรมราชากาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมจีนในยุคหมิงชิง เป็นวัดมหายานฝ่ายจีนนิกาย สร้างขึ้นในราวปีพ.ศ.2539

นิทานชาดก 500 ชาติ เรื่อง วัณณุปถชาดก

ณ พระเชตะวันมหาวิหาร ในพุทธกาลครั้งนั้น หมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจำพรรษาอยู่รวมกันโดยสงบ ต่างขยันหมั่นเพียรศึกษาพระธรรมวินัย และเกื้อกูลกันเป็นอันดี

นิทานชาดก 500 ชาติ เรื่อง มหาสีลวะชาดก

กาลครั้งนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จมาประทับยังพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถี พระองค์ได้หยั่งรู้ถึง ความทุกข์กายทุกข์ใจของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรรูปหนึ่ง