Browsing Category

ศาสนา

พระอัญญาโกณฑัญญะเถระ

พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นพระภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ และพระอสีติมหาสาวก ผู้เป็นเอตทัคคะในด้านรัตตัญญู คือ…

หลวงปูทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

หลวงปู่ทวด หรือสมเด็จเจ้าพะโคะ  หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด  สมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์…

พระรัตนตรัย แก้วสามประการ

พระรัตนตรัย หรือพระไตรรัตน์ หมายถึง แก้วสามประการอันประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชน ที่เรียกว่า รัตน (แก้ว) เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐ มีค่าสูง และหาได้ยาก…

อริยสัจ 4

อริยสัจ 4 คือ ความจริงสุดยอดซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และ ได้ แสดงต่อจาก โอวาทปาติโมกข์ ความจริงสุดยอดอันประเสริฐ มี 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์…

ปฏิทินวันพระ 2562

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2562 วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย ปีจอ วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีจอ…

ประวัติพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่า "สิทธัตถะ" หมายถึง ผู้ที่สำเร็จความมุ่งหมายแล้ว หรือผู้ปรารถนาสิ่งใด ย่อมได้สิ่งนั้น ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ…

ประวัติความเป็นมา

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม และเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากศาสนาหนึ่งของโลก รองจากศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาฮินดู…