ชลบุรีบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ที่วัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูวิสาทรสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวง เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร ได้จัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย. 2562  ซึ่งมีเยาวชนในเขตตำบลแสมสาร จำนวน 40 คน แสดงความจำนงในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้

พระครูวิสารทสุตากร กล่าวว่า การที่วัดช่องแสมสาร ได้จัดให้มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น เนื่องจากจะเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เม.ย. แล้วด้วยนั้น เยาวชนซึงเป็นทรัพยากรของชาติที่สำคัญที่สุด เพราะเยาวชนในวันนี้จะต้องเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจะเป็นคนดีหรือเลวอยู่ที่ สถานบันครอบครัวเป็นตัวกำหนด สถานบันครอบครัวจึงมีบทบาทต่อเยาวชน และสืบต่อไปถึงสังคม ก่อนอื่นต้องเริ่มที่บิดามารดาเป็นคนดี บุตรหรือเยาวชนจะได้เอาเป็ยแบบอย่างและย่อมเป็นคนดีตามไปด้วย สถาบันทางพระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทอบรมบ่มนิสัยให้เยาวชนเหล่านั้นเป็นคนดีได้

อีกทั้งเยาวชนที่มีคุณค่าต่อชาติในอนาคต ควรได้รับการศึกษาและอบรมและได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศีลธรรม ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและจริยธรรม เมื่อเยาวชนได้รับการศึกษาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติได้ อันจะเกิดสติปัญญาสามารถนำมาพัฒนาชีวิตและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป

You might also like