วัดบรมราชากาญจนาภิเษก

วัดบรมราชากาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมจีนในยุคหมิงชิง เป็นวัดมหายานฝ่ายจีนนิกาย สร้างขึ้นในราวปีพ.ศ.2539 เพื่อเฉลิมฉลองการครองราชย์ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์

วัดแห่งนี้ประกอบด้วยวิหารที่สวยงามหลายหลัง ตกแต่งด้วยศิลปะแบบจีน หลังคาตกแต่งโดดเด่นด้วยสัตว์มงคลของจีน ลักษณะแบบนี้พบได้เฉพาะพระราชวังต้องห้ามและพระอารามหลวงเท่านั้น

พระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมที่ใหญ่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของวัด รอบ ๆ ตกแต่งด้วยหินแกรนิตแกะสลักเป็นรูปต่าง ๆ ภายในพระอุโบสถตกแต่งด้วยพระประธานแบบจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 3 องค์ ด้านหลังพระอุโบสถเป็นวิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ ซึ่งประดิษฐานพระอมิตาพระพุทธเจ้า พระอวโลกิเตศวรและพระมหามปราบโพธิสัตว์ ด้านหลังพระพุทธรูปประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สีทองจำนวน 10,000 องค์ และยังมีพระกวนอิมพันมือพันตาแกะสลักด้วยไม้หอมจากประเทศจีน

You might also like