วัดนิเวศธรรมประวัติ

 

วัดนิเวศธรรมประวัติวรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง ในปีพ.ศ.2421

ต่อมาสมเด็จพระพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย ได้ได้ทรงผนวชที่วัดนี้เพื่อสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอุโบสถและการตกแต่งภายในเป็นแบบโกจิ คือหลังคาปลายยอดแหลม ช่องหน้าต่างเป็นหน้าต่างโค้งแหลม ประดับด้วยกระจกสีที่งดงาม ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางสมาธินามว่า พระพุทธนฤมลธรรมโนภาส ส่วนฐานที่ประดิษฐ์พระประธานและพระสาวกไม่ได้ทำแบบวัดทั่วไปแต่ทำเป็นที่ตั้งไม้กางเขนแบบในโบสถ์คริสต์ พระพุทธรูปสำคัญของวัดมีพระพุทธศิลาปางนาคปรก สมัยลพบุรี

You might also like