คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

 

 

 

ก่อนสวดภาวนา จงบูชาธูปแขก 9 ดอก มะลิขาว 9 ดอก จากนั้น ตั้งนะโม 3 จบ พร้อมระลึกถึงบารมีของหลวงปู่ แล้วเริ่มบทสวดดังนี้

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (สวด3 จบ)

เประมัง ธัมมัง สังฆัง

ปุระมัง ธัมมัง สังฆัง

ปรมัง ธัมมัง สังฆัง

เสสัง ธัมมัง สังฆัง กริยานัง อัตโน โหตุ

 

You might also like