โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ.2562
อบรมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 30 เมษายน พ.ศ.2562
รับสมัครเยาวชนชาย อายุ 10-18 ปี

#บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย #บวชฟรี ตั้งใจดี ได้บุญเยอะ

ปิดเทอมภาคฤดูร้อนปีนี้ พบกับความสนุกสดใส ได้เพื่อนใหม่มากมาย จะเป็นปิดเทอมที่
ตกต่าง จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พบกับภาพยนตร์ 3 มิติ 14 เรื่อง, นิทรรศการสุดพิเศษ, ประกวดสุนทรพจน์ ชิงทุนการศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย มาสร้างสรรค์ช่วงปิดเทอมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1234

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นชายแท้ อายุ 10 – 18 ปี
2.ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
3.มีสุขภาพแข็งแรง
4.ไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

 

กำหนดการ

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562 เข้าโครงการ
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2562 พิธีบรรพชา ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562 พิธีตักบาตรสามเณร ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุทธานี
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 จบโครงการ

เบอร์โทรติดต่อบรรพชาสามเณร จังหวัดต่างๆ

 

ลำดับที่ จังหวัด ชื่อ – ฉายา หมายเลขโทรศัพท์

 1. สมุทรปราการ พระอารีพงศ์ ธมฺมิโก 089-669-9103
  02. กรุงเทพฯ พระมหาสุพจน์ สุวโจ 083-243-1800
  03. อยุธยา พระธีรพงษ์ ธีรวํโส 095-490-7246
  04. ลพบุรี พระวัชระ ฐิตสํวโร 088-227-8147
  05. ปทุมธานี พระศรีรัตน์ โชติรตโน 086-814-2144
  06. ชัยนาท พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม 085-045-4625
  07. นครปฐม พระครูใบฏีกาอรรถ สุจิตฺโต 083-540-6653
  08. นนทบุรี พระกล้า จิตฺตรกฺโข 083-540-6402
  09. สระบุรี พระไพศาล โชติญาโณ 081-431-6399
  10. สิงห์บุรี พระมหาสุริยะ ปญฺญาวชิโร 065-395-6388
  11. อ่างทอง พระมหาสุริยะ ปญฺญาวชิโร 065-395-6388
  12. ราชบุรี พระมหาไสว สุวณฺณภาโส 086-493-6636
  13. กาญจนบุรี พระครูสมุห์พิสิษฐ์ สุภทฺทวํโส 083-540-6605
  14. ประจวบคีรีขันธ์ พระสุรศักดิ์ สุรสกฺโก 089-794-0305
  15. สุพรรณบุรี พระครูปลัดทวี พฺรหฺเทโว 083-540-6604
  16. สมุทรสงคราม พระศุภนิมิตร์ ถิรโสตฺถิโก 086-766-8240
  17. สมุทรสาคร พระพันธุ์เอก ฐานสกฺโก 083-540-8077
  18. เพชรบุรี พระครูปลัดวรวิทย์ ถิรปญฺโญ 062-824-6397
  19. จันทบุรี พระสมุห์สรพงษ์ สุทฺธสทฺโธ 081-575-4373
 2. ระยอง พระวุฒิ อภิวุฑฺโฒ 086-322-3496
  21. ปราจีนบุรี พระมหาธีรากานต์ สมปญฺโญ 082-450-9913
  22. สระแก้ว พระประจักษ์ ชยมงฺคโล 083-540-4623
  23. ตราด พระมหาวันชนะ ญาตชโย 089-770-0821
  24. ฉะเชิงเทรา พระอรรถชัย วฑฺฒธมฺโม 086-477-0829
  25. นครนายก พระจิรศักดิ์ จิรรตโน 089-777-1132
  26. ชลบุรี พระมหาณัฐพงศ์ มณิสุโข 081-536-9399
  27. สุราษฎร์ธานี พระครูอนุกูลสุวรรณประดิษฐ์ 081-629-3128
  28. ภูเก็ต พระดนัยภัทร อธิจิตฺโต 085-062-8888
  29. ชุมพร พระพันดิษฐ์ ยติวํโส 089-470-3368
  30. ระนอง พระครูสังฆรักษ์ปรีดา ธีรกุโล 089-439-3929
  31. นครศรีธรรมราช พระมหาคมเพชร ธมมฺวชิโร 082-332-4596
  32. กระบี่ พระศศิพงศ์ สิริรตโน 093-678-3457
  33. พังงา พระมหาทวี อินฺทโชโต 084-556-2609
  34. ตรัง พระปราโมทย์ อติปุญฺโญ 081-596-6833
  35. ปัตตานี พระจิระศักดิ์ คุณสกฺโก 085-080-9184
  36. สงขลา พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน 093-678-3457
  37. ยะลา พระสมุห์ศุภวัตน์ ธมฺมสุโภ 081-478-2699
  38. นราธิวาส พระสุชยา มุนิเสฏฺโฐ 084-300-9995
  39. สตูล พระประกิจ ปโยโค 087-394-1431
  40. พัทลุง พระบัญชา ปญฺญาวโส 087-226-6142
  41. แพร่ พระมหาธนาวิทย์ ธนวิชฺโช 086-556-6314
  42. เชียงราย พระวินัย ฐิตวินฺโย 089-777-1132
  43. แม่ฮ่องสอน พระอิสรภาพ อาจรสมฺปนฺโน 081-530-1954
  44. เชียงใหม่ พระครูวาปีวรมานิต 062-405-7072
  45. ลำพูน พระณัฐพงษ์ กตปุญฺโญ 086-455-0592
 3. ลำปาง พระชาญจิตร์ ญาณยุตฺโต 083-540-4877
  47. น่าน พระสมุห์อุกฤษฏ์ พฺรหฺมํโส 083-540-4602
  48. พะเยา พระมหาอัศนัย วิสฺสุตชโย 084-697-5015
  49. นครสวรรค์ พระทุเรียน 099-414-1582
  50. ตาก พระทวีศักดิ์ ธมฺมกิตฺติโก 085-132-2048
  51. กำแพงเพชร พระพิทักษ์ คุณารกฺโข 089-746-9083
  52. พิษณุโลก พระยอ สุทธจิตฺโต 082-358-4741
  53. พิจิตร พระวิรัตน์ ทิฏฺฐรตโน 081-973-6974
  54. อุตรดิตถ์ พระอรรถชาติ อตฺถชาโต 089-787-4546
  55. เพชรบูรณ์ พระสมคิด สีลคุตฺโต 089-404-5272
  56. อุทัยธานี พระมหาเผด็จศักดิ์ สกฺกธมฺโม 089-777-7792
  57. นครราชสีมา พระ​พิทักษ์​ ฐิ​ต​มโน 091-861-7232
  58. อุดรธานี พระมหาสุพล สุพโล 081-672-2276
  59. ชัยภูมิ พระปลัดเกื้อกูล สุภนนฺโท 081-592-6631
  60. หนองคาย พระครูสังฆรักษ์วุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส 064-524-6959
  61. มุกดาหาร พระมหาธีระ นาถธมฺโม 081-300-3580
  62. อุบลราชธานี พระมหา ดร.เสถียร สุวณฺณฐิโต 081-420-6772
  63. สกลนคร พระเชิด กญฺตปญฺโย 081-564-5204
  64. บุรีรัมย์ พระมหา ดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร 085-415-4455
  65. สุรินทร์ พระมหา ดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร 085-415-4455
  66. อำนาจเจริญ พระอนุชา อภิชาโต 083-1281854
  67. บึงกาฬ พระชานนท์ ชานนฺโท 088-504-7977
  68. ร้อยเอ็ด พระอดิศักดิ์ อติสกฺโก 083-540-6367
  69. มหาสารคาม พระศักดิ์สิทธิ์ ฐานยุตฺโต 083-540-6416
  70. เลย พระชัชวาล ทิตฺตมงคฺโล 085-184-5734
  71. ขอนแก่น พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย 083-666-9960
  72.ศรีสะเกษ พระมหา ดร.ชัชวาลย์ โอภาโส 089-628-0112
  73. กาฬสินธุ์ พระมหา ดร.สมชาย คณิสฺสโร 089-775-6779
  74. นครพนม พระมหากมลชัย กมโล 083-360-7170
  75. ยโสธร พระมหาธานนท์ เวคชโย 088-647-5888
  76. หนองบัวลำภู พระภูวนาถ ฉนฺทสโร 087-856-8806