งานวัดน้อย ๆ ลอยฟ้า

งานวัดน้อย ๆ ลอยฟ้า ธรรมเทศกาลขนาดมินิใจกลางเมือง เพื่อความสุขน้อยๆกลางใจคุณ ชวนนุ่งผ้าไทย สีสันสดใส มารู้จักธรรมะแบบสบาย ๆ ภาวนา , ธรรมบันเทิง , ทิด ทอล์ค , ดูหนังหาแก่นธรรม ฯลฯ

งานวัด(น้อยๆ) ลอยฟ้า กิจกรรมเทศกาลประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของสังคมไทยมาช้านาน ในระยะหลังมีแนวโน้นการจัดในหลากหลายแนวทาง หากได้ลองใช้เป็นสถานที่จัดเพื่อการเข้าถึงกลุ่มบุคคลที่ห่างจาก งานเทศกาลประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาบ้างก็จะเป็นการดี ถือเป็นการทดลองพัฒนารูปแบบของการเผยแผ่พระศาสนาสู่กลุ่มเป้าหมายวงกว้าง เพื่อให้ได้เข้าถึงพระศาสนาที่สามารถช่วยมนุษย์ทุกคนได้อย่างไม่จำกัดกาล บุคคล เพศและวัย

โดยกิจกรรมต่างๆ ที่ภาคีมาร่วมกันจัดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ก็มีอยู่ไม่น้อย และจากที่เคยจัดงานวัดลอยฟ้าไป ก็ได้รับการตอบรับที่ดี และมีการถามถึงโดยตลอด ด้วยเหตุนี้ จึงน่าจะมีการจัดงาน ในแนวทาง “ประโยชน์สูง ประหยัดสุด” เน้นงานที่มีลีลาท่าทีอย่างชาวพุทธ ผู้ใฝ่รู้และตื่นตัวปฏิบัติเพื่อการบรรลุซึ่งความเบิกบาน สงบ เย็น และ เป็นประโยชน์ ในลักษณะของงานวัดในรูปแบบที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ลองปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส และ ภาคีองค์กรชาวพุทธ ในรูปแบบที่คิดค้นพัฒนา ทั้งนิทรรศการ การแสดง บรรยาย ดูชม ฟัง ทดลองปฏิบัติ ทำสมาธิภาวนา และ ธรรมนันทนาการต่าง ๆ เพื่อสร้างพื้นที่ธรรม ในการร่วมเจริญสติและปฏิบัติธรรม ให้กว้างขวาง และเข้าถึงได้ในทุกกลุ่มคน

วัตถุประสงค์ของการจัด งานวัดน้อย ๆ ลอยฟ้า เพื่อสืบสานปณิธาน งานธรรม ในวาระ 113 ปี พุทธทาส ในลักษณะการส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติบูชา ที่ประกอบด้วย ทาน ศีล สมาธิ และ การภาวนา ด้วยการเน้นการเรียนรู้ในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และการน้อมนำมาใช้ในชีวิตและสังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในอภิมหามงคลสมัย พระราชพิธีบราราชาภิเษก ในรัชกาลที่10 และประสานภาคีเครือข่ายองค์กรชาวพุทธในประเทศไทย เข้าร่วมจัดกิจกรรมตามศักยภาพและกำลังสามารถ มาเที่ยวงานวัด(น้อยๆ) ลอยฟ้า วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. – 21.00 น. ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

You might also like